Evenementenvergunning aanvragen

De gemeente Montferland maakt het organiseren van een evenement gemakkelijker. In een aantal gevallen is geen evenementenvergunning meer nodig.

Hoe het werkt

Kleinschalig evenement

 • Een straatfeest of buurtbarbecue op één dag indien het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen in een straat die niet staat vermeld op de stratenlijst ‘vergunningsplichtig straatfeest of buurtbarbecue’ (deze lijst vindt u onderaan de pagina bij 'Documenten');
 • Evenementen in gebouwen op één dag;
 • Wandel- en fietstochten;
 • Toertochten zonder wedstrijdelement met schaatsen of voertuigen zoals (brom-)fiets, koetsen, skeelers, motoren of (vracht)auto’s ;
 • Optochten en/of sponsorlopen georganiseerd door scholen;
 • Slipjachten.

Een dancefeest, houseparty of vergelijkbaar feest in de openlucht of in een niet daartoe bestemd en uitgerust gebouw, een vechtsportevenement of -gala, een motortreffen of vergelijkbaar feest van een motorclub en een race met één of meer motorvoertuigen valt echter niet onder een kleinschalig evenement.

Voor bovengenoemd kleinschalig evenement is geen vergunning nodig als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Het evenement plaats vindt op;
  • een vrijdag, zaterdag of zondag of algemeen erkende Nederlandse feestdag, tussen 09.00 uur en 24.00 uur;
  • een andere dag tussen 09.00 uur en 22.00 uur.
 • Gedurende het evenement is het geluid maximaal 70 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde woning/bedrijf is, en geen geluidsapparaten in werking zijn en/of handelingen worden verricht op een zodanige wijze dat voor omwonenden of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt;
 • Het evenement in de vorm van een straatfeest of buurtbarbecue niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het  verkeer en de hulpdiensten, tenzij de openbare weg wordt afgesloten;
 • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 15 m2 per object;
 • Er een organisator is, die fungeert als aanspreekpunt en die er voor zorgt dat eventuele aanwijzingen en/of bevelen van de politie, brandweer en/of medewerkers van de gemeente Montferland direct worden opgevolgd; en
 • Geen schade wordt toegebracht aan de weg;
 • De weg (gedeeltelijk) wordt afgesloten en hiervoor toestemming is verleend door het bevoegd gezag. Voor het (gedeeltelijk) afsluiten van de weg heeft u toestemming nodig van de wegbeheer (gemeente of provincie).

Toestemming wegafsluiting straatfeest of buurtbarbecue

Het is toegestaan om een gemeentelijke weg die niet staat vermeld op de ‘stratenlijst vergunningsplichtig straatfeest of buurtbarbecue’ af te sluiten voor een straatfeest of buurtbarbecue. Dit voor maximaal één dag en mits er een vrije doorgang van ten minste 3,25 meter wordt gelaten voor omwonenden, de brandweer en andere hulpdiensten.

Voor overige afsluitingen kunt contact opnemen met de afdeling Openbare Werken van de gemeente Montferland via (0316) 291 391.

Groot evenement

U vraagt de vergunning voor een groot evenement aan bij de gemeente. Doe dit tijdig en begin een half jaar van te voren. Dient u uw aanvraag niet 12 weken van te voren bij ons in, of is de aanvraag niet compleet, dan kan worden besloten de aanvraag niet te behandelen.

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 1. Situatieschets met noordpijl;
 2. Plattegrond op schaal of met maatvoering waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25m² zijn aangegeven;
 3. Plattegrond van iedere verblijfsruimte (bv. bijeenkomsttent, tribune) die is bestemd voor meer dan 150 mensen, waarbij de hoogste bezetting van die verblijfsruimte wordt opgegeven. Per verblijfsruimte wordt aangegeven:
  • De voor personen beschikbare oppervlakte;
  • De gebruiksbestemming;
  • De opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 van het Besluit bedoelde Inrichtingselementen¹, met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn.

De aanduidingen zijn conform NEN 1413, indie deze norm daarin voorziet.

 ¹ In een verblijfsruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen.

Brandveiligheid

Als u een evenementenvergunning moet aanvragen, dan hoeft  u geen aparte melding brandveiligheid van ‘overige plaatsen’ te doen.  In Montferland hebben wij ervoor gekozen om dit in de aanvraag evenementenvergunning mee te nemen. Dit scheelt u werk, tijd en een extra procedure.

Als u geen evenementenvergunning nodig heeft, dan moet u mogelijk wel een melding brandveiligheid van ‘overige plaatsen’ doen. Voor meer informatie zie de pagina 'Brandveiligheid, melding of vergunning'.

Toelichting:

De organisator is in eerste instantie verantwoordelijk voor het veilige en ordentelijke verloop van het evenement. Deze is ook verantwoordelijk voor de veiligheid van het publiek en moet in staat zijn om alle relatief kleine voorzienbare calamiteiten te bestrijden. 

Vanaf een B-evenement is een calamiteitenplan c.q. veiligheidsplan altijd noodzakelijk. Voor een A-evenement is het vaak gewenst om een dergelijk plan te hebben. In een calamiteitenplan of veiligheidsplan wordt aandacht besteed aan de meest uiteenlopende scenario’s maar het zijn scenario’s waar u als organisatie ook mee te maken kunt krijgen en waar u wel op voorbereid moet zijn. Voor de goede orde: bij B- en C-evenementen is dit verplicht maar het kan geen kwaad om als organisator van een A-evenement hier ook rekening mee te houden. Het is voor u als organisatie en met name voor de vrijwilligers/medewerkers die u inzet, ook goed om te weten hoe ze moet handelen in geval van een calamiteit. Ook aan de weersomstandigheden wordt aandacht geschonken en ook dat is van belang voor alle organisatoren, ongeacht of er nu sprake is van een A, B of C evenement. Kortom, dit zorgt er voor dat u als organisatie ook bewust wordt van mogelijke risico’s. Hebt u vragen over het calamiteitenplan, dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling van de aanvragen om evenementenvergunningen.

Regulier (A-) evenement

Een regulier evenement is een evenement waarbij het onwaarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s mede doordat er maatregelen of voorzieningen worden gevraagd van het bevoegd gezag om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te bepalen.

Aandachts (B-) evenement

Een aandachtsevenement is een evenement waarbij het mogelijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s en waarbij maatregelen of voorzieningen worden gevergd van het bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Risicovol (C-) evenement

Een risicovol evenement is een evenement waarbij het (zeer) waarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s en waarbij maatregelen of voorzieningen worden gevergd van het bevoegd gezag om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. Voor deze evenementen is een integrale aanpak nodig met de hulpdiensten.

 • Een straatfeest of buurtbarbecue op één dag indien het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen in een straat die niet staat vermeld op de stratenlijst ‘vergunningsplichtig straatfeest of buurtbarbecue’ (deze lijst staat bij ‘Goed om te weten’);
 • Evenementen in gebouwen op één dag;
 • Wandel- en fietstochten;
 • Toertochten zonder wedstrijdelement met schaatsen of voertuigen zoals (brom-)fiets, koetsen, skeelers, motoren of (vracht)auto’s ;
 • Optochten en/of sponsorlopen georganiseerd door scholen;
 • Slipjachten;
 • Het evenement plaats vindt op:
  • Een vrijdag, zaterdag of zondag of algemeen erkende Nederlandse feestdag, tussen 09.00 uur en 24.00 uur:
  • Een andere dag tussen 09.00 uur en 22.00 uur.
 • Gedurende het evenement is het geluid maximaal 70 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde woning/bedrijf is, en geen geluidsapparaten in werking zijn en/of handelingen worden verricht op een zodanige wijze dat voor omwonenden of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt;
 • Het evenement in de vorm van een straatfeest of buurtbarbecue niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het  verkeer en de hulpdiensten, tenzij de openbare weg wordt afgesloten;
 • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 15 m2 per object;
 • Er een organisator is, die fungeert als aanspreekpunt en die er voor zorgt dat eventuele aanwijzingen en/of bevelen van de politie, brandweer en/of medewerkers van de gemeente Montferland direct worden opgevolgd;
 • Geen schade wordt toegebracht aan de weg;
 • De weg (gedeeltelijk) wordt afgesloten en hiervoor toestemming is verleend door het bevoegd gezag. Voor het (gedeeltelijk) afsluiten van de weg heeft u toestemming nodig van de wegbeheer (gemeente of provincie);
 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (door middel van DigiD of eHerkenning);
 • Kaart van de locatie en/of routekaart (route, optocht, stoet en/of parcours). Uit de kaart moet blijken waar de plaats van het evenement in de omgeving is;
 • Tekening (op schaal getekend) van het evenemententerrein, met daarop alle gebouwen, bouwsels/objecten, afsluitingen/afscheidingen met toegangen en nooduitgangen van het terrein, parkeergelegenheid, bereikbaarheid en opstelplaatsen voor de hulpdiensten (rekening houdend met de bodemgesteldheid);
 • Plattegrondtekening (schaal 1:100) van alle bouwsels/objecten voorzien van maten en eventuele aanwezige veiligheidsvoorzieningen;
 • Calamiteitenplan/veiligheidsplan (verkeerszaken, EHBO, beveiliging, telefoonnummers, etc.). Verplicht bij grootschalige evenementen (B of C evenement). Dit document vindt u onderaan de pagina bij 'Documenten';
 • Verkeersplan. Dit document vindt u onderaan de pagina bij 'Documenten';
 • Bijlage waaruit blijkt dat een tijdelijke bouwsel zoals een tent, podia en tribune (constructief) veilig is (o.a. via NEN 8020-41, normen voor de veiligheid van de tent);
 • Tekening (op schaal getekend) van het kampeerterrein met wegen, paden en ontsluitingen;
 • Indieningvereisten op basis van het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatse';
 • Brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
 • Vluchtroutes;
 • Draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16;
 • Nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;
 • Vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15;
 • Noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3;
 • Brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20;
 • Brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24.

Hoe lang het duurt

U vraagt de vergunning voor een groot evenement aan bij de gemeente. Doe dit tijdig en begin een half jaar van te voren. Dient u uw aanvraag niet 12 weken van te voren bij ons in, of is de aanvraag niet compleet, dan kan worden besloten de aanvraag niet te behandelen.

Bent u of anderen het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u of anderen binnen 6 weken bezwaar maken.

Goed om te weten

De gemeente kan een kleinschalig of groot evenement verbieden.

Het kan ook zijn dat u zich bij een evenement moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • maximaal aantal personen
 • vastgestelde begin- en eindtijd
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen
 • geen grote voorwerpen plaatsen

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

Onderaan deze pagina onder het kopje 'Documenten' vindt u de stratenlijst vergunningsplichtig straatfeest of buurtbarbecue.

Brandveiligheid

Om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen en festivals te bevorderen gelden er met ingang van 1 januari 2018 landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Deze regels staan in het besluit 'Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen'. Het gaat hierbij om plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. Ook tijdelijke bouwsels die daar worden geplaatst vallen hieronder, zoals een tent op evenemententerreinen, een tribune en een podium. In het besluit zijn voorschriften opgenomen waaraan altijd moet worden voldaan.

Als u een evenementenvergunning moet aanvragen, dan hoeft  u geen aparte melding brandveiligheid van ‘overige plaatsen’ te doen.  In Montferland hebben wij ervoor gekozen om dit in de aanvraag evenementenvergunning mee te nemen. Dit scheelt u werk, tijd en een extra procedure.

Als u geen evenementenvergunning nodig heeft, dan moet u mogelijk wel een melding brandveiligheid van ‘overige plaatsen’ doen. Voor meer informatie 'Brandveiligheid, melding of vergunning' onderaan deze pagina.

Paarden bij evenementen (optochten)

Paarden komen bij diverse evenementen voor, zoals bij de intocht van Sinterklaas, slipjachten en endurance. De organisator van een evenement is primair verantwoordelijk voor een veilig en ordelijk verloop van een evenement. De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en openbare veiligheid, en kan eisen stellen om de veiligheid rondom een evenement afdoende te waarborgen. Daarom zijn beleidsregels met betrekking tot de openbare veiligheid opgesteld, voor het gebruiken van paarden bij evenementen(optochten). Deze beleidsregels zijn vooral opgesteld om verantwoord om te gaan met paarden bij evenementenoptochten. Waarbij er tijdig voldoende aandacht wordt besteed aan veiligheid. Voornoemde regels worden door ons meegenomen in de afweging of een evenementenvergunning wordt verleend en/of hoe hierop wordt toegezien. Eén en ander is vanzelfsprekend mede afhankelijk van het soort optocht c.q. evenement.